طرح قرآنی بشارت 1452 - 19 آذرماه

ویژه برنامه طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 با محوریت حفظ جزء سی ام قرآن کریم روز دوشنبه 19 آذرماه به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
فیلمچند رسانه ای چهار شنبه 21 آذر 1397 ادامه...

طرح قرآنی بشارت 1452 - 18 آذرماه

ویژه برنامه طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 با محوریت حفظ جزء سی ام قرآن کریم روز یکشنبه 18 آذرماه به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
فیلمچند رسانه ای چهار شنبه 21 آذر 1397 ادامه...

طرح قرآنی بشارت 1452 -17 آذرماه

ویژه برنامه طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 با محوریت حفظ جزء سی ام قرآن کریم روز شنبه 17 آذرماه به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
چند رسانه ایفیلم یک شنبه 18 آذر 1397 ادامه...

طرح قرآنی بشارت 1452 -15 آذرماه

ویژه برنامه طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 با محوریت حفظ جزء سی ام قرآن کریم روز پنجشنبه 15 آذرماه به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
چند رسانه ایفیلم یک شنبه 18 آذر 1397 ادامه...

طرح قرآنی بشارت 1452 -14 آذرماه

ویژه برنامه طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 با محوریت حفظ جزء سی ام قرآن کریم روز چهارشنبه 14 آذرماه به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
چند رسانه ایفیلم یک شنبه 18 آذر 1397 ادامه...

طرح قرآنی بشارت 1452 -13 آذرماه

ویژه برنامه طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 با محوریت حفظ جزء سی ام قرآن کریم روز سه شنبه 13 آذرماه به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
فیلمچند رسانه ای یک شنبه 18 آذر 1397 ادامه...

طرح قرآنی بشارت 1452 -12آذرماه

ویژه برنامه طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 با محوریت حفظ جزء سی ام قرآن کریم روز دوشنبه 12 آذرماه به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
چند رسانه ایفیلم سه شنبه 13 آذر 1397 ادامه...

طرح قرآنی بشارت 1452 - 11آذرماه

ویژه برنامه طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 با محوریت حفظ جزء سی ام قرآن کریم روز یکشنبه 11 آذرماه به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
چند رسانه ایفیلم سه شنبه 13 آذر 1397 ادامه...

طرح قرآنی بشارت 1452 - 4 آذرماه

ویژه برنامه طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 با محوریت حفظ جزء سی ام قرآن کریم روز یکشنبه 4 آذرماه به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
چند رسانه ایفیلم دو شنبه 5 آذر 1397 ادامه...
کلیه حقوق این وب سایت به شبکه قرآن و معارف سیما تعلق دارد